Regulamin Szkoły Sportowej Jazdy Konnej

  1. Treningi prowadzone są wyłącznie na podstawie podpisanej Umowy uczestnictwa.
  2. Treningi prowadzone są indywidualnie lub w maksymalnie 4-osobowych grupach, utworzonych na podstawie poziomu umiejętności jeźdźców: poziom podstawowy, średnio-zaawansowany i sport.
  3. Treningi odbywają się w dni powszednie w godzinach 8:00 - 20:00. W wybrane weekendy odbywają się jedynie zajęcia doszkalające.
  4. Jednostka lekcyjna wynosi 60 min. Czas liczy się od umówionej godziny i nie ulega przesunięciu w przypadku spóźnienia się jeźdźca na zajęcia.
  5. Zajęcia prowadzą szkoleniowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz czynni zawodnicy.
  6. Osoby prowadząca zajęcia są do dyspozycji jeźdźców jedynie w ramach umówionego czasu zajęć. Nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia powstałe poza wyznaczonym czasem zajęć. Przebywanie na terenie ośrodka poza wyznaczonym czasem zajęć odbywa się na własną odpowiedzialność, a w przypadku osób niepełnoletnich - pod opieką i na odpowiedzialność opiekunów ustawowych.
  7. Uczestnik zajęć może jeździć tylko w obecności instruktora i obowiązany jest do ścisłego wykonywania poleceń instruktora, przestrzegania zasad BHP oraz zachowywania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji, aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje uczestnikowi zajęć zwrot kosztów.
  8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód powstałych w wyniku jego zawinionego działania lub zaniechania. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie lub zagubienie sprzętu (siodło, ogłowie, kantar, kopystka, szczotki itp.) pozostawionego w boksie lub innym, nie przeznaczonym dla nich miejscu.
  9. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa.